OZ-II

ช่วยสร้างออกชิเจนในสถานะ 3 อะตอม O3 เกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าสูง  ทำการเขย่าโมเลกุลของออกชิจนด้วยวิธีโคโรน่าดิสชาร์ตในสถานะ 2 อะตอม O2 ให้แตกตัวและรวมตัวเป็นโมเลกุลออกชิเจน 3 อะตอม O3 จะได้ก็ซโอโชน ซึ่งก็ซโอโซนจะคงสภาพอยู่ในอากาศได้ประมาณ 30 นาที แล้วสลายตัวกลับเป็นก๊าซออกชิเจนธรรมดาช่วยการสร้างปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรค ทำปฏิกิริยาสลายกลิ่น และทำปฏิกิริยาสลายไอพิษ
Dimentions:
15 x 32 x 16.5 Cm.
Weight:
3 Kg.
Type:
OZONIZER
OZONE OUT PUT:
300 mg/hr.
EFFECTIVE RANGE:
Up to 200 sq. M.
Date:
Category: